CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông nghiệp trong tỉnh

An Giang phân bổ hơn 47 tỷ đồng hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa

07:46 05/12/2019

Ngày 04/12/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2888 về việc phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2018 chuyển sang năm 2019 và nguồn thu nộp ngân sách tỉnh năm 2019. Theo đó, UBND tỉnh phân bổ nguồn kinh phí 47.490 triệu đồng, bao gồm nguồn thu nộp ngân sách tỉnh năm 2018 chuyển qua theo Quyết số 2711/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh là 34.751 triệu đồng và số thực thu đến hết tháng 10 năm 2019 là 12.739 triệu đồng.

Nguyên tắc phân bổ: Tập trung ưu tiên các công trình, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công trình chuyển tiếp từ năm 2018 chuyển qua năm 2019 đã có khối lượng hoàn thành nhưng chưa có kinh phí thanh toán; bổ sung kinh phí chuẩn bị đầu tư các công trình duy tu, trong đó bao gồm các công trình xử lý sạt lở:

Dự án xây dựng và nhân rộng mô hình “cánh đồng mẫu lớn” tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020 (Chủ đầu tư Ban quản lý dự án Nông nghiệp) là 20.000 triệu đồng. Dự án công nghệ cao có khối lượng chưa bố trí đủ nguồn là 4.570 triệu đồng (Châu Đốc, Chợ Mới).

Còn lại 22.920 triệu đồng phân bổ cho các công trình đã có khối lượng hoàn thành nhưng chưa có kinh phí thanh toán trong đó: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 494 triệu đồng để rà soát cập nhật các công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh An Giang; kinh phí còn lại giao cho các huyện thanh toán các công trình sạt lở, thoát lũ, hoàn chỉnh vùng sản xuất vụ 3 đã được ghi kế hoạch nay có khối lượng cần thanh toán./.

Xuân Hiếu