CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Các đơn vị trực thuộc

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang

11:16 26/11/2016

Trụ sở: Số 04 Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang Điện thoại : (0296) 3856.793 - 3854.698 Fax : (0296) 3953.348 E-mail: ccbvtv@angiang.gov.vn

NGUYỄN VĂN HIỀN -  Chi cục trưởng

Cơ Quan: (0296) 3854.821

Di động: 0918.626.796

E-mail: nvhien01@angiang.gov.vn

 

 

 

* Các phòng chuyên môn:

 

1- Phòng Tổ chức hành chánh: Điện thoại: (0296) 3856.793 - 3855.465

 

Trần Thị Kim Liên - Phó Trưởng phòng

Nhà riêng: (0296) 3953.952

Di động: 0938.227.972

E-mail: ttklien@angiang.gov.vn

 

2- Phòng Bảo vệ thực vật: Điện thoại: (0296) 3854.698  -  3953.622

Cao Vĩnh Thông - Trưởng phòng

Nhà riêng: (0296) 3859.741

Di động: 0913.119.271

E-mail: cvthong@angiang.gov.vn

 

Đặng Thanh Phong – Phó Trưởng phòng

Di động: 0908.500.051

E-mail: dtphong01@angiang.gov.vn

 

3- Phòng Thanh tra, Pháp chế: Điện thoại: (0296) 3 852.831

Nguyễn Thành Lập Phó Trưởng phòng

Di động: 0939. 294.455

E-mail: ntlap04@angiang.gov.vn

 

4- Phòng Trồng trọt và Kiểm dịch thực vật: Điện thoại: (0296) 3 957.165

Nguyễn Phước Thành - Trưởng phòng

Di động: 0918.469.869

E-mail: npthanh01@angiang.gov.vn

 

Nguyễn Thị Thư Hương – Phó Trưởng phòng

Di động: 0918.450.420

E-mail: ntthuong02@angiang.gov.vn

 

Ngô Thị Tiền Giang – Phó Trưởng phòng

Di động: 0944.687.755

E-mail: nttgiang01@angiang.gov.vn