CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Hệ thống nhân giống lúa

Hệ thống nhân giống lúa huyện Châu Phú

01:42 03/03/2020

Vụ Đông Xuân 2019-2020

33 tổ giống - 448 hộ - 1.029,00 ha - 6.688,50 tấn giống (Trong đó có 4 Cty, Diện tích: 168 ha)

Năng suất ước đạt: 6,50 tấn/ha

TT

Tổ, Đội nhân giống

Xã, Phường

Tên giống

Cấp giống

Diện tích
(ha)

Khả năng cung cấp (tấn)

Số hộ

1

Nguyễn Thành Nên
Tổ giống Bình Thủy
DĐ: 0919.848.416

Xã Bình Thủy

 

 

17,00

110,50

20

OM 5451

XN

5,00

32,50

 

Nếp

XN

10,00

65,00

 

Đài thơm 8

XN

2,00

13,00

 

2

Nguyễn Công Tâm
Tổ nhân giống Tâm Thành
DĐ: 0776.924.566-
0964.640.450

Xã Bình Thủy

 

 

7,00

45,50

7

Nếp

XN

7,00

45,50

 

3

Nguyễn Thành Kế
Tổ giống Bình Thuận
DĐ: 0394.576.924

Xã Bình Long

 

 

23,00

149,50

8

OM 5451

XN

5,00

32,50

 

Nếp

XN

10,00

65,00

 

Đài thơm 8

XN

8,00

52,00

 

4

Trần Văn Á
Tổ giống Bình Thắng
DĐ: 0981.115.623

Xã Bình Long

 

 

25,00

162,50

10

OM 5451

XN

5,00

32,50

 

Nếp

XN

10,00

65,00

 

Đài thơm 8

XN

10,00

65,00

 

5

Nguyễn Văn Két
Tổ giống Bình Châu
DĐ: 0982.219.668

Xã Bình Long

 

 

23,00

149,50

10

Nếp

XN

5,00

32,50

 

Đài thơm 8

XN

12,00

78,00

 

OM 5451

XN

6,00

39,00

 

6

Trần Văn Tâm
DĐ: 0918.210.959
Tổ nhân giống Chí Tâm

Xã Bình Long

 

 

10,00

65,00

2

OM 5451

XN

5,00

32,50

 

OM 18

XN

2,00

13,00

 

OM 9582

XN

3,00

19,50

 

7

Võ Thanh Phong
Tổ nhân giống Kiến Phát
DĐ: 0984 481 071

TT. Cái Dầu

 

 

17,00

110,50

10

OM 5451

XN

5,00

32,50

 

Đài thơm 8

XN

12,00

78,00

 

8

Lê Văn Lái
Tổ giống Bình Chơn
DĐ: 0372.212.688

Xã Bình Chánh

 

 

50,00

325,00

20

Jasmine

XN

38,00

247,00

 

Nếp

XN

2,00

13,00

 

OM 5451

XN

10,00

65,00

 

9

Huỳnh Thanh Sơn
Tổ giống Thanh Sơn
DĐ: 0918.091.664

Xã Vĩnh Thạnh Trung

 

 

20,00

130,00

8

Đài thơm 8

XN

6,00

39,00

 

IR 50404

XN

6,00

39,00

 

OM 6976

XN

8,00

52,00

 

10

Nguyễn Văn Đảm
Tổ nhân giống Thạnh Lợi
Điện thoại: 0296 3685803

Xã Vĩnh Thạnh Trung

 

 

15,00

97,50

7

Nếp

XN

2,00

13,00

 

OM 6976

XN

8,00

52,00

 

Đài thơm 8

XN

5,00

32,50

 

11

Trương Văn Năng
Cty Giống CT Trương Nhất
DĐ: 0388.440.099

Xã Vĩnh Thạnh Trung

 

 

12,00

78,00

13

OM 6976

XN

4,00

26,00

 

Đài thơm 8

XN

4,00

26,00

 

IR 50404

XN

4,00

26,00

 

12

Nguyễn Văn Hậu
Cty giống CT Vĩnh Quí
DĐ: 0919.159.754

Xã Vĩnh Thạnh Trung

 

 

40,00

260,00

23

OM 5451

XN

5,00

32,50

 

Đài thơm 8

XN

5,00

32,50

 

OM 6976

XN

30,00

195,00

 

13

Nguyễn Quang Nghiệp
Tổ giống Mỹ Hòa
ĐT: (0296) 3863695

Xã Mỹ Đức

 

 

25,00

162,50

20

Đài thơm 8

XN

10,00

65,00

 

OM 5451

XN

10,00

65,00

 

Nếp

XN

5,00

32,50

 

14

Trần Văn Nho
Tổ giống Mỹ Hiệp
DĐ: 0988.049.613

Xã Mỹ Đức

 

 

25,00

162,50

16

Đài thơm 8

XN

10,00

65,00

 

OM 5451

XN

10,00

65,00

 

Nếp

XN

5,00

32,50

 

15

Từ Bá Đạt
Tổ giống Thạnh Mỹ Tây
DĐ: 0972.730.865

Xã Thạnh Mỹ Tây

 

 

127,00

825,50

55

Jasmine

XN

5,00

32,50

 

OM 9577

XN

5,00

32,50

 

OM 9582

XN

46,00

299,00

 

Nếp

XN

15,00

97,50

 

Đài thơm 8

XN

45,00

292,50

 

OM 5451

XN

10,00

65,00

 

OM 7347

XN

1,00

6,50

 

16

Đỗ Văn Nhung
Tổ giống Ba Xưa
DĐ: 0986.171.077

Xã Thạnh Mỹ Tây

 

 

30,00

195,00

10

Nếp

XN

5,00

32,50

 

Jasmine

XN

2,00

13,00

 

OM 5451

XN

5,00

32,50

 

Đài thơm 8

XN

8,00

52,00

 

OM 9582

XN

10,00

65,00

 

17

Nguyễn Văn Á
Tổ giống Trung Hưng
DĐ: 0977.758.676

Xã Bình Mỹ

 

 

65,00

422,50

27

Jasmine

XN

5,00

32,50

 

OM 5451

XN

5,00

32,50

 

Nếp

XN

55,00

357,50

 

18

Nguyễn Văn Khương
Tổ giống Khương Trinh
DĐ: 0932.809.626

Xã Bình Mỹ

 

 

15,00

97,50

5

Nếp

XN

15,00

97,50

 

19

Trần Hữu Chí
Cty giống cây trồng Sáu Rí
DĐ: 0983.629.211

Xã Bình Mỹ

 

 

96,00

624,00

30

Jasmine

XN

15,00

97,50

 

OM 5451

XN

15,00

97,50

 

Nếp

XN

15,00

97,50

 

Đài thơm 8

XN

5,00

32,50

 

IR 50404

XN

5,00

32,50

 

OM 7347

XN

5,00

32,50

 

OM 9577

XN

4,00

26,00

 

OM 9582

XN

5,00

32,50

 

OM 4218

XN

12,00

78,00

 

OM 4900

XN

5,00

32,50

 

OM 6976

XN

10,00

65,00

 

20

Nguyễn Văn Cường
Tổ nhân giống Tý Cường
DĐ: 0982.608.388

Xã Bình Mỹ

 

 

15,00

97,50

5

Nếp

XN

15,00

97,50

 

21

Lê Văn Tạo
Tổ nhân giống Mỹ An
DĐ: 0918409577

Xã Mỹ Phú

 

 

10,00

65,00

10

OM 5451

XN

1,00

6,50

 

IR 50404

XN

2,00

13,00

 

Nếp

XN

2,00

13,00

 

OM 6976

XN

3,00

19,50

 

Đài thơm 8

XN

2,00

13,00

 

22

Nguyễn Bình Mỹ
Cty giống cây trồng Nguyễn Mỹ
DĐ: 0918.282.586

Xã Mỹ Phú

 

 

20,00

130,00

12

OM 5451

XN

5,00

32,50

 

Nếp

XN

4,00

26,00

 

OM 6976

XN

4,00

26,00

 

OM 9582

XN

4,00

26,00

 

Đài thơm 8

XN

3,00

19,50

 

23

Nguyễn Tấn Đức
CLB Hòa Phát
DĐ: 0987.005.872

Xã Khánh Hòa

 

 

5,00

32,50

7

OM 5451

XN

5,00

32,50

 

24

Dương Văn Hợp
Tổ nhân giống Khánh Đức
DĐ: 0398.629.259

Xã Khánh Hòa

 

 

3,00

19,50

2

OM 5451

XN

3,00

19,50

 

25

Võ Văn Mộng
Tổ nhân giống Bình Quới
DĐ: 0987.274.308

Xã Bình Phú

 

 

21,00

136,50

7

Jasmine

XN

5,00

32,50

 

OM 5451

XN

3,00

19,50

 

OM 4218

XN

3,00

19,50

 

Nếp

XN

5,00

32,50

 

Đài thơm 8

XN

5,00

32,50

 

26

Nguyễn Bá An
Tổ giống Đức An
DĐ: 0987.003.593

Xã Bình Phú

 

 

13,00

84,50

4

Nếp

XN

5,00

32,50

 

OM 4218

XN

3,00

19,50

 

Đài thơm 8

XN

5,00

32,50

 

27

Phạm Sinh Nguyên
Tổ giống Long An
DĐ: 0989.734.886

Xã Ô Long Vĩ

 

 

15,00

97,50

3

OM 5451

XN

5,00

32,50

 

Nếp

XN

5,00

32,50

 

Đài thơm 8

XN

5,00

32,50

 

28

Lê Văn Hiền
Tổ giống Long Bình
DĐ: 01682.505.789

Xã Ô Long Vĩ

 

 

10,00

65,00

2

Nếp

XN

3,00

19,50

 

Đài thơm 8

XN

7,00

45,50

 

29

Võ Văn Hòa
Tổ giống Long Thành
DĐ: 0367.868.140

Xã Ô Long Vĩ

 

 

56,00

364,00

25

OM 5451

XN

13,00

84,50

 

Nếp

XN

6,00

39,00

 

Nàng hoa 9

XN

2,00

13,00

 

Đài thơm 8

XN

35,00

227,50

 

30

Lê Trường Nam
Tổ giống Hưng Hòa
DĐ: 0983.815.197

Xã Đào Hữu Cảnh

 

 

20,00

130,00

10

Đài thơm 8

XN

10,00

65,00

 

OM 5451

XN

10,00

65,00

 

31

Phạm Thành Nghiệp
THT nhân giống lúa Ba Nghiệp
DĐ: 0375.756.433

Xã Đào Hữu Cảnh

 

 

25,00

162,50

10

OM 5451

XN

10,00

65,00

 

OM 9582

XN

5,00

32,50

 

Đài thơm 8

XN

10,00

65,00

 

32

Nguyễn Thiện Chí
THT nhân giống lúa Hưng Lợi
DĐ: 0378.863.063

Xã Đào Hữu Cảnh

 

 

34,00

221,00

10

OM 5451

XN

8,00

52,00

 

OM 18

XN

3,00

19,50

 

OM 9582

XN

8,00

52,00

 

Đài thơm 8

XN

10,00

65,00

 

OM 9577

XN

5,00

32,50

 

33

Huỳnh Thị Kim Thủy
Tổ giống Hưng Thạnh
DĐ: 0988.085.111

Xã Đào Hữu Cảnh

 

 

140,00

910,00

40

OM 5451

XN

40,00

260,00

 

IR 50404

XN

20,00

130,00

 

OM 9582

XN

30,00

195,00

 

OM 9577

XN

10,00

65,00

 

Đài thơm 8

XN

40,00

260,00

 

Tổng cộng :

 

 

1.029,00

6.688,50

448

 

Ghi chú:

XN: Cấp giống xác nhận ở mức độ cộng đồng