CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Hệ thống nhân giống lúa

Hệ thống giống lúa - Thoại Sơn

01:39 18/12/2018

Vụ Thu Đông 2018

Thoại Sơn:  17 tổ - 1.034 hộ - diện tích: 1.651,70 ha - 9.910,20 tấn giống

(trong đó có 1 công ty ở xã Thoại Giang diện tích 26,00ha)

 

TT

Tổ, Đội nhân giống

Xã, Phường

Tên giống

Cấp giống

Diện tích (ha)

Khả năng cung cấp
(tấn)

Số hộ

1

Nguyễn Văn Năm

Xã Phú Thuận

 

 

31,90

191,40

77

Jasmine

XN

4,50

27,00

 

OM 2514

XN

2,40

14,40

 

OM 5451

XN

5,60

33,60

 

OM 2517

XN

1,40

8,40

 

OM 1490

XN

2,50

15,00

 

OM 4218

XN

7,20

43,20

 

IR 50404

XN

4,20

25,20

 

OM 6976

XN

3,70

22,20

 

OM 7347

XN

0,40

2,40

 

2

Phan Thành Nhân
Tổ giống xã Vĩnh Chánh
DĐ: 0986.900.507

Xã Vĩnh Chánh

 

 

145,40

872,40

32

IR 50404

XN

59,10

354,60

 

OM 6976

XN

18,80

112,80

 

OM 5451

XN

45,50

273,00

 

Đài thơm 8

XN

5,00

30,00

 

OM 4218

XN

17,00

102,00

 

3

Trần Hoàng Minh
Tổ giống Vĩnh Trạch
DĐ: 0985.762.232

Xã Vĩnh Trạch

 

 

90,40

542,40

30

IR 50404

XN

51,10

306,60

 

Đài thơm 8

XN

12,70

76,20

 

Bắc thơm 8

XN

6,50

39,00

 

OM 5451

XN

14,60

87,60

 

OM 4900

XN

5,50

33,00

 

4

Phan Đức Minh
Tổ giống xã Vĩnh Khánh
DĐ: 0986.861.055

Xã Vĩnh Khánh

 

 

267,70

1.606,20

67

Lộc trời 5

XN

8,00

48,00

 

IR 50404

XN

85,00

510,00

 

OM 6976

XN

13,00

78,00

 

OM 5451

XN

134,00

804,00

 

OM 4900

XN

27,70

166,20

 

5

Danh Văn Dưỡng
Tổ giống Óc Eo
DĐ: 01676.163.666

Thị trấn.Óc Eo

 

 

3,00

18,00

4

Huyền Ngọc

XN

2,00

12,00

 

Hồng ngọc Óc Eo

XN

1,00

6,00

 

6

Nguyễn Văn Bé Năm
Tổ giống xã Vĩnh Phú
DD: 01699.051.159

Xã Vĩnh Phú

 

 

171,20

1.027,20

51

Lộc trời 5

XN

16,50

99,00

 

OM 5451

XN

55,20

331,20

 

OM 6976

XN

29,70

178,20

 

IR 50404

XN

35,30

211,80

 

OM 7347

XN

8,00

48,00

 

Jasmine

XN

26,50

159,00

 

7

Nguyễn Công Thành
Tổ giống Định Thành
DĐ: 01208.973.535

Xã Định Thành

 

 

89,50

537,00

18

OM 4218

XN

10,00

60,00

 

OM 5451

XN

61,00

366,00

 

IR 50404

XN

18,50

111,00

 

8

Trần Thái Hưng
Tổ giống Định Mỹ
DD: 0904.487.446

Xã Định Mỹ

 

 

121,90

731,40

506

IR 50404

XN

111,00

666,00

 

OM 5451

XN

10,90

65,40

 

9

Nguyễn Nhật Hoai
Tổ giống Tây Bình
DD: 01685.141.077

Xã Thoại Giang

 

 

132,50

795,00

68

Đài thơm 8

XN

10,20

61,20

 

OM 6976

XN

3,00

18,00

 

OM 5451

XN

24,40

146,40

 

IR 50404

XN

94,90

569,40

 

10

Huỳnh Văn Đầy
Tổ giống Bình Thành
DĐ: 0909.110.255

Xã Bình Thành

 

 

135,00

810,00

30

OM 2514

XN

1,00

6,00

 

IR 50404

XN

31,00

186,00

 

OM 4218

 

23,00

138,00

 

OM 6976

XN

21,00

126,00

 

OM 5451

XN

56,00

336,00

 

Giống khác

XN

3,00

18,00

 

11

Nguyễn Ngọc Khoa
Tổ giống xã Vọng Đông
DĐ: 01646.171.030

Xã Vọng Đông

 

 

124,00

744,00

30

Đài thơm 8

XN

34,00

204,00

 

OM 7347

XN

40,00

240,00

 

OM 6976

XN

20,00

120,00

 

IR 50404

XN

30,00

180,00

 

12

Trần Hồng Nam
Tổ giống TT. Phú Hòa
DĐ: 0906.716.332

TT. Phú Hòa

 

 

30,60

183,60

31

Lúa Nhật

XN

4,00

24,00

 

OM 5451

XN

4,40

26,40

 

Jasmine

XN

15,20

91,20

 

OM 6976

XN

1,00

6,00

 

IR 50404

XN

1,50

9,00

 

OM 4218

XN

0,90

5,40

 

Giống khác

XN

3,60

21,60

 

13

Huỳnh Văn Kiệt
Tổ giống Vọng Thê
DĐ: 01675.420.444

Xã Vọng Thê

 

 

95,70

574,20

36

Lúa Nhật

XN

9,80

58,80

 

Đài thơm 8

XN

7,00

42,00

 

Jasmine

XN

6,00

36,00

 

OM 5451

XN

40,30

241,80

 

OM 6976

XN

13,00

78,00

 

AGPPS 140

XN

4,00

24,00

 

IR 50404

XN

15,60

93,60

 

14

Cao Văn Mênh
Tổ giống Tây Phú
DĐ: 0918.167.750

Xã Tây Phú

 

 

95,20

571,20

31

IR 50404

XN

7,50

45,00

 

OM 5451

XN

37,10

222,60

 

Đài thơm 8

XN

35,30

211,80

 

Giống khác

XN

15,30

91,80

 

15

Nguyễn Ngọc Thuận
Tổ giống Mỹ Phú Đông
DĐ: 0918.290.263

Xã Mỹ Phú Đông

 

 

42,50

255,00

10

IR 50404

XN

6,00

36,00

 

OM 5451

XN

36,50

219,00

 

16

Ngô Văn Bảy
Tổ giống An Bình
DD: 0946.890.387

Xã An Bình

 

 

49,20

295,20

12

OM 5451

XN

30,50

183,00

 

Nàng Hoa 9

XN

18,70

112,20

 

17

Lê Thị Hạnh
Công ty Hùng Hạnh
DĐ:0919.966.608

Xã Thoại Giang

 

 

26,00

156,00

1

OM 5451

XN

9,00

54,00

 

Lúa Nhật

XN

5,00

30,00

 

Đài thơm 8

XN

4,00

24,00

 

IR 50404

XN

6,00

36,00

 

Giống khác

XN

2,00

12,00

 

Tổng cộng :

 

1.651,70

9.910,20

1.034