CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Hệ thống nhân giống lúa

Hệ thống giống lúa - Thoại Sơn-Đông Xuân 2018-2019

01:39 13/03/2019

Vụ Đông Xuân 2018-2019

Thoại Sơn: 17 tổ - 1.027 hộ - diện tích: 1.770,00 ha - 11.505,00 tấn giống

(trong đó có 1 công ty ở xã Thoại Giang diện tích 26,00ha)

Năng suất ướt đạt: 6,50 tấn/ha

TT

Tổ, Đội nhân giống

Xã, Phường

Tên giống

Cấp giống

Diện tích (ha)

Khả năng cung cấp
(tấn)

Số hộ

1

Nguyễn Văn Năm
Tổ giống xã Phú Thuận

Xã Phú Thuận

 

 

13,40

87,10

38

OM 5451

XN

1,50

9,75

 

OM 4218

XN

3,70

24,05

 

IR 50404

XN

5,30

34,45

 

OM 6976

XN

2,90

18,85

 

2

Phan Thành Nhân
Tổ giống xã Vĩnh Chánh
DĐ: 0986.900.507

Xã Vĩnh Chánh

 

 

151,40

984,10

32

IR 50404

XN

58,10

377,65

 

OM 6976

XN

18,80

122,20

 

OM 5451

XN

42,50

276,25

 

Đài thơm 8

XN

10,00

65,00

 

OM 4218

XN

17,00

110,50

 

 

 

 

Giống khác

XN

5,00

32,50

 

3

Trần Hoàng Minh
Tổ giống Vĩnh Trạch
DĐ: 0985.762.232

Xã Vĩnh Trạch

 

 

89,40

581,10

31

IR 50404

XN

52,60

341,90

 

Đài thơm 8

XN

11,20

72,80

 

OM 5451

XN

13,60

88,40

 

OM 4900

XN

5,50

88,40

 

Giống khác

XN

6,50

35,75

 

4

Phan Đức Minh
Tổ giống xã Vĩnh Khánh
DĐ: 0986.861.055

Xã Vĩnh Khánh

 

 

356,00

2.314,00

93

LT 5

XN

8,60

55,90

 

OM 4218

XN

3,50

22,75

 

OM 9577

XN

7,00

45,50

 

Jasmine

XN

80,00

520,00

 

IR 50404

XN

99,50

646,75

 

DS 1

XN

50,30

326,95

 

OM 5451

XN

46,70

303,55

 

OM 4900

XN

60,40

392,60

 

5

Danh Văn Dưỡng
Tổ giống Óc Eo
DĐ: 0376.163.666

TT. Óc Eo

 

 

3,00

19,50

1

Hồng ngọc Óc Eo

XN

3,00

19,50

 

6

Nguyễn Văn Bé Năm
Tổ giống xã Vĩnh Phú
DD: 0399.051.159

Xã Vĩnh Phú

 

 

191,30

1.243,45

57

LT 5

XN

13,50

87,75

 

LT 3

 

15,00

97,50

 

DS 1

XN

26,50

172,25

 

OM 5451

XN

64,00

416,00

 

OM 6976

XN

12,00

78,00

 

IR 50404

XN

30,80

200,20

 

OM 7347

XN

8,00

52,00

 

Jasmine

XN

21,50

139,75

 

7

Nguyễn Công Thành
Tổ giống Định Thành
DĐ: 0708.973.535

Xã Định Thành

 

 

104,50

679,25

18

Nàng Hoa 9

XN

19,00

123,50

 

OM 5451

XN

49,50

321,75

 

IR 50404

XN

36,00

234,00

 

8

Trần Thái Hưng
Tổ giống Định Mỹ
DD: 0904.487.446

Xã Định Mỹ

 

 

124,30

807,95

499

IR 50404

XN

116,10

754,65

 

OM 5451

XN

5,60

36,40

 

Đài thơm 8

XN

1,60

10,40

 

Nàng Hoa 9

XN

1,00

6,50

 

9

Nguyễn Nhật Hoai
Tổ giống Tây Bình
DD: 0385.141.077

Xã Thoại Giang

 

 

131,00

851,50

69

Đài thơm 8

XN

6,00

39,00

 

OM 5451

XN

7,20

46,80

 

IR 50404

XN

117,80

765,70

 

10

Huỳnh Văn Đầy
Tổ giống Bình Thành
DĐ: 0909.110.255

Xã Bình Thành

 

 

135,00

877,50

30

IR 50404

XN

54,00

351,00

 

OM 6976

XN

17,00

110,50

 

OM 5451

XN

49,00

318,50

 

Giống khác

XN

15,00

97,50

 

11

Nguyễn Ngọc Khoa
Tổ giống xã Vọng Đông
DĐ: 0346.171.030

Xã Vọng Đông

 

 

109,00

708,50

30

Đài thơm 8

XN

9,00

58,50

 

OM 5451

XN

35,50

230,75

 

IR 50404

XN

64,50

419,25

 

12

Trần Hồng Nam
Tổ giống TT. Phú Hòa
DĐ: 0906.716.332

TT. Phú Hòa

 

 

43,10

280,15

31

DS 1

XN

13,00

84,50

 

Jasmine

XN

24,10

156,65

 

IR 50404

XN

1,00

6,50

 

Giống khác

XN

5,00

32,50

 

13

Huỳnh Văn Kiệt
Tổ giống Vọng Thê
DĐ: 0375.420.444

Xã Vọng Thê

 

 

97,20

631,80

36

LT 1

XN

3,00

19,50

 

LT 8

XN

3,00

19,50

 

Đài thơm 8

XN

7,00

45,50

 

Jasmine

XN

6,00

39,00

 

OM 5451

XN

39,80

258,70

 

OM 6976

XN

13,00

84,50

 

IR 50404

XN

15,60

101,40

 

Giống khác

XN

9,80

63,70

 

14

Cao Văn Mênh
Tổ giống Tây Phú
DĐ: 0918.167.750

Xã Tây Phú

 

 

95,20

618,80

31

Jasmine

XN

22,00

143,00

 

OM 5451

XN

18,10

117,65

 

Nếp

XN

2,50

16,25

 

Nàng Hoa 9

XN

18,00

117,00

 

Đài thơm 8

XN

18,00

117,00

 

Giống khác

XN

16,60

107,90

 

15

Nguyễn Ngọc Thuận
Tổ giống Mỹ Phú Đông
DĐ: 0918.290.263

Xã Mỹ Phú Đông

 

 

65,00

422,50

19

IR 50404

XN

6,00

39,00

 

Jasmine

XN

28,00

182,00

 

DS 1

XN

24,00

156,00

 

OM 5451

XN

7,00

45,50

 

16

Ngô Văn Bảy
Tổ giống An Bình
DD: 0946.890.387

Xã An Bình

 

 

35,20

228,80

11

OM 5451

XN

24,50

159,25

 

Nàng Hoa 9

XN

10,70

69,55

 

17

Lê Thị Hạnh
Công ty Hùng Hạnh
DĐ: 0919.966.608

Xã Thoại Giang

 

 

26,00

169,00

1

OM 5451

XN

9,00

58,50

 

Đài thơm 8

XN

4,00

26,00

 

IR 50404

XN

6,00

39,00

 

Giống khác

XN

7,00

45,50

 

Tổng cộng :

 

1.770,00

11.505,00

1.027

Ghi chú:

XN: Cấp giống xác nhận ở mức độ cộng đồng