CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Các phòng ban

Các phòng Ban Chuyên môn

11:09 26/11/2016

 

* Các phòng ban:

1- Văn Phòng Sở:

Điện thoại Cơ quan: (0296) 3852.164 ;  Fax: (0296) 3856 705

E-Mail: sonnptnt@angiang.gov.vn

 

Trần Đắc Mậu - Chánh Văn phòng:

Điện thoại Cơ quan: (0296) 3852.164,

Di động: 0913.783.373

Email: tdmau@angiang.gov.vn,   trandacmau@gmail.com

 

Võ Thành Minh - Phó Chánh Văn phòng

Điện thoại Cơ quan: (0296) 3953397

Di động: 0919.424.995

Email: vtminh@angiang.gov.vn

 

2- Phòng Tổ chức - Cán bộ

Điện thoại Cơ quan: (0296) 3952.076

 

Tôn Thất Thịnh - Trưởng phòng

Di động: 0918.277.335

E-mail: ttthinh@angiang.gov.vn ; ttthinh25@gmail.com

 

Nguyễn Thành Tâm – Phó Trưởng phòng

Di động: 0124.4180.379

Email: nttam06@angiang.gov.vn

 

Huỳnh Thị Minh Trang – Phó Trưởng phòng

Nhà riêng: (0296) 3854.953

Di động: 0127.7998.798

Email: htmtrang01@angiang.gov.vn

 

3- Phòng Kế hoạch - Tài Chính

Điện thoại Cơ quan: (0296) 3854.127

 

Hứa Quang Lập - Trưởng phòng

Di động: 0919.257.872

Email: hqlap@angiang.gov.vn

 

Lý Huỳnh Nhật Tiến - Phó Trưởng phòng

Di động: 0988.896.438

Email: lhntien@angiang.gov.vn

 

Nguyễn Thị Cẩm Giang - Phó Trưởng phòng

Di động: 0985.977.283

Email: ntcgiang@angiang.gov.vn

 

4- Phòng Quản lý Xây dựng công trình

Điện thoại Cơ quan: (0296) 3953719

 

Tô Hoài Phong - Trưởng phòng

Di động: 0985.262.523

E-mail: thphong01@angiang.gov.vn

 

Mai Văn Lập - Phó Trưởng phòng

Di động: 0918.877.270

Email: vanlapag@vnn.vn

 

5- Phòng Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Điện thoại Cơ quan: (0296) 3859.644

 

Trần Anh Dũng - Trưởng phòng

Di động: 0913.709.607

E-mail: tadung@angiang.gov.vn

 

Trần Văn Nhì - Phó Trưởng phòng

Di động: 0913.794.510

E-mail: tvnhi@angiang.gov.vn

 

Nguyễn Hữu Lương - Phó Trưởng phòng

Di động: 0918.930.026

E-mail: nhluong@angiang.gov.vn

 

6- Thanh tra Sở

Điện thoại Cơ quan: (0296) 3856.380

 

Trần Thanh Hiệp - Chánh Thanh tra

Di động: 0919.116.522

E-mail: tthiep02@angiang.gov.vn

 

Bùi Văn Khai - Phó Chánh Thanh tra

Di động: 0913.619.239

E-mail: bvkhai@angiang.gov.vn